Naujienos

Kredito unijos „Fortūna” pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Informuojame apie 2024-04-23 įvykusio pakartotinio eilinio visuotinio kredito unijos „Fortūna“ narių susirinkimo priimtus sprendimus:

 1. Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita už 2023 m. įvertinta teigiamai.
 2. Valdybos ataskaita už 2023 m. įvertinta teigiamai.
 3. Paskolų komiteto ataskaita už 2023 m. įvertinta teigiamai.
 4. Patvirtintas metinių 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys ir priimtas nutarimas dėl nuostolių dengimo tvarkos.
 5. Patvirtinta 2024 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata.
 6. Išrinkta kredito unijos valdyba ir valdybos pirmininkas.
 7. Išrinktas kredito unijos paskolų komitetas ir paskolų komiteto pirmininkas.
 8. Suteikti įgaliojimai valdybai iki kadencijos pabaigos priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 9. Nustatytos metinės išmokos ( tantjemos) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams už 2024 m.
 10. Pateikta informacija apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą: pajiniai įnašai grąžinami pasibaigus finansiniams metams, kuriais narystė kredito unijoje pasibaigė ar kuriais buvo gauti prašymai grąžinti pajinius įnašus už papildomus pajus, visuotiniam narių susirinkimui patvirtinus metines finansines ataskaitas.
 11. Patvirtinti Kredito unijos „Fortūna“ naujos redakcijos įstatai.
 12. Priimtas nutarimas dėl kredito unijos narių, nevykdančių savo pareigų ir pažeidžiančių kredito unijos įstatus pašalinimo iš kredito unijos.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją – administracijos vadovas Stanislav Ignatovič , tel. Nr. +370 671 28061, el. paštas [email protected]

Atgal