Naujienos

Kredito unijos „Fortūna” pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Informuojame apie 2023 04 25 įvykusio pakartotinio eilinio visuotinio Kredito unijos Fortūna  narių susirinkimo priimtus sprendimus:

  1. Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita už 2022 m. įvertinta teigiamai.
  2. Valdybos veiklos ataskaita už 2022 m. įvertinta teigiamai.
  3. Paskolų komiteto veiklos ataskaita už 2022 m. įvertinta teigiamai.
  4. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarka.
  5. Patvirtinta 2023 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata.
  6. Pateikta informacija apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą ir jų mažinimą, atsižvelgiant į patirtus nuostolius: Kredito unijos Fortūna pajiniai įnašai už pagrindinį ir (ar) papildomus pajus grąžinami pasibaigus finansiniams metams, kuriais narystė kredito unijoje pasibaigė ar kuriais buvo gauti prašymai grąžinti pajinius įnašus už papildomus pajus, visuotiniam narių susirinkimui patvirtinus metines finansines ataskaitas ir pajinius įnašus proporcingai sumažinus, atsižvelgiant į metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytas kredito unijos nuostolių sumas.
  7. Pateikta informacija dėl Kredito unijos Fortūna  nuosavo kapitalo dydžio: Kredito unijos Fortūna nuosavas kapitalas dėl ankstesniais metais sukauptų nuostolių likučių mažesnis negu pajinis kapitalas. Kredito unija pagal patvirtintą veiklos planą sukauptus nuostolius mažina ir nuosavą kapitalą atstatinėja iki reikalaujamo dydžio. Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją  šiuo klausimu –  administracijos vadovas Stanislav Ignatovič, tel. Nr. +370 671 28061, el. paštas [email protected]

Kredito unijos Fortūna  valdyba

Atgal